Saturday, March 16, 2019

1048. Tranh ĐINH CƯỜNG Chân dung cháu Đinh Như Thơ (Đinh Cường vẽ cách đây đúng 14 năm khi Đinh Như Thơ 2 tuổi)


  Tranh
ĐINH CƯỜNG

Chân dung cháu Đinh Như Thơ
(Đinh Cường vẽ cách đây đúng 14 năm khi Đinh Như Thơ 2 tuổi)