Saturday, March 23, 2019

1058. Tranh TRƯƠNG VŨ Lối Mòn Trên Đồi Hoang sơn dầu trên bố, 24" x 30", thực hiện năm 2019


 Tranh
TRƯƠNG VŨ

Lối Mòn Trên Đồi Hoang
sơn dầu trên bố, 24" x 30", thực hiện năm 2019