Saturday, April 13, 2019

1076. Tranh TRƯƠNG VŨ Nắng Chiều Trên Sông, sơn dầu trên bố, 30" x 24", thực hiện tháng 4.2019


  Tranh
TRƯƠNG VŨ

Nắng Chiều Trên Sông
sơn dầu trên bố, 30" x 24", thực hiện tháng 4.2019