Friday, May 17, 2019

1121. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Mùa Phật Đản


  t r a n h
đinh trường chinh

Mùa Phật Đản, sơn dầu, đinh trường chinh