Sunday, May 26, 2019

1139. Tranh TRƯƠNG THỊ THỊNH Chân dung Trương Vũ, sơn dầu trên bố, 24" x 30", thực hiện 1995


T r a n h
Trương Thị Thịnh

Chân dung Trương Vũ,  sơn dầu trên bố,  24" x 30",  1995