Saturday, June 1, 2019

1145. Thơ ĐINH CƯỜNG Hẹn với Nguyễn Dương Quang

Trên đồi cao, sơn dầu trên giấy, 14" x 16", dinhcuong


Hẹn bạn sang năm về lâu hơn
chúng ta đi trạm hành cầu đất
rồi xuống đơn duơng vào kado
lạc lâm ôi một thời ở đó
với bao nhiêu là giàn su xanh
với bao nhiêu là đêm tối mịt
chân bước lần qua mấy bậc thềm
sáng ra suối nhỏ còn hơi lạnh
mấy cành dương x dậy chào ta
rồi suốt ngày mơ theo núi đứng
nhìn bên kia mây kéo mây về
mây bửa đó chừng như trắng lắm
phủ ta cùng tiếng hú cô đơn

một thời xanh lam màu sắc dậy
ngựa trắng em và đồi thông ơi .

ĐINH CƯỜNG
(1939-2016)
Virginia, 14 Sept 2011