Saturday, June 1, 2019

1146. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH “chân mây rách đỏ vết thương dài” - thơ Tô Thuỳ Yên - sơn dầu trên bố, đtc, tháng 5.2019


t r a n h
đinh trường chinh

“chân mây rách đỏ vết thương dài”
- thơ Tô Thuỳ Yên
sơn dầu trên bố, đtc, tháng 5.2019