Saturday, June 22, 2019

1170. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH “con mèo trở về nhà lúc 5 giờ sáng”. sơn dầu trên bố . đtc . 2019


t r a n h
đinh trường chinh

con mèo trở về nhà lúc 5 giờ sáng”.
sơn dầu trên bố . đtc . 2019