Monday, July 8, 2019

1188. United States vs. Netherlands 2019 FIFA Women's World Cup (France - 7.7.2019)United States 
vs. Netherlands
2019 FIFA 
Women's World Cup
(France - 7.7.2019)

Source: FOX SOCCER
Bấm vào ảnh dưới đây để xem:The Top 50 most
memorable moments
in FIFA Women's World Cup history

Source: FOX SOCCER
Bấm vào ảnh dưới đây để xem: