Saturday, September 28, 2019

Giới thiệu NGÔN NGỮ XANH Thơ © Nguyễn Thị Khánh MinhGIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Văn Học Press
22 Agostino, Irvine, CA 92614 USA • vmail: +1-949-981-3978
email: vanhocpress@gmail.com • Facebook: Van Hoc Press

Trân trọng giới thiệu:
NGÔN NGỮ XANH
Thơ © Nguyễn Thị Khánh Minh


Tựa: Tô Đăng Khoa
Phụ lục, thơ văn của:
Hồ Đình Nghiêm • Nguyễn Xuân Thiệp • Đinh Cường • Vũ Hoàng Thư •
Đỗ Hồng Ngọc • Hoàng Xuân Sơn • Lê Giang Trần • Nguyễn Lương Vỵ •
Đỗ Xuân Tê • Phan Tấn Hải • Trịnh Y Thư • Nguyễn Thị Thanh Lương
Tranh bìa © Đinh Trường Chinh
Phụ bản © Du Tử Lê
Thiết kế bìa: Đinh Trường Chinh


Văn Học Press xuất bản, 9/2019
206 trang, giá bán $18.00
Tìm mua trên:
Barnes & Noble
Search Keywords: Ngon ngu xanh
Hoặc bấm vào đường dẫn sau:
https://www.barnesandnoble.com/w/ngon-ngu-xanh-nguyen-thi-khanh-minh/1133413547?ean=9781078714891