Monday, November 11, 2019

1311. Tranh TRƯƠNG VŨ Màu Thu: Sơn dầu trên bố, 20” x 16”, thực hiện năm 2019.

Tranh
TRƯƠNG VŨ

Màu Thu:
Sơn dầu trên bố, 20” x 16”, thực hiện năm 2019.