Thursday, November 21, 2019

1325. Các họa sĩ ở Place du Tertre, Monmartre, Paris vẽ chân dung như thế nào?PORTRAIT
TECHNIQUES & STYLES
from
PLACE DU TERTRE
Source: Holiday Life

Bấm vào ảnh dưới đây để xem các họa sĩ
ở Place du Tertre, Monmartre, Paris
vẽ chân dung như thế nào.