Friday, November 22, 2019

GIỚI THIỆU 2 TẬP THƠ CỦA LÊ HÂN: TÌNH THƠM MẤY NHÁNH & NGỌN TÌNH LỤC BÁTGIỚI THIỆU 2 TẬP THƠ CỦA
LÊ HÂN


TÌNH THƠM MẤY NHÁNH
Thơ Lê Hân
Bìa và phụ bản: Khánh Trường
Trình bày: Nguyễn Thành
Kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
NXB Nhân Ảnh tái bản 2019NGỌN TÌNH LỤC BÁT
Thơ Lê Hân
Bìa và phụ bản: Khánh Trường
Trình bày: Lê Hân
NXB Nhân Ảnh 2017

Muốn có 2 tập thơ trên,
liên lạc với nhà xuất bản và tác giả:
han.le3359@gmail.com
(408)722-5626