Thursday, January 2, 2020

1393. Tranh ĐINH CƯỜNG : CONTRABASS VERT Sơn dầu trên giấy, dinhcuong, 25.7.2015

Tranh
ĐINH CƯỜNG

CONTRABASS VERT
 Sơn dầu trên giấy, dinhcuong, 25.7.2015