Tuesday, January 7, 2020

1399. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Chân dung Đinh Cường

t r a n h
đinh trường chinh

Chân dung Đinh Cường
Đinh Trường Chinh vẽ theo trí nhớ, 7 January 2020