Thursday, February 6, 2020

1439. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH: PHỐ, MƯA, VÀ TÔI

t r a n h
đinh trường chinh

PHỐ, MƯA, VÀ TÔI
Sơn dầu trên bố, đtc