Monday, February 17, 2020

1458. Tranh TRƯƠNG VŨ: Tàn Thu: Sơn dầu trên bố, 24” x 30”, hoàn tất ngày 16/2/2020 từ một phác thảo vào cuối Thu năm trước.

Tranh
TRƯƠNG VŨ

T À N   T H U
Sơn dầu trên bố, 24” x 30”, hoàn tất ngày 16/2/2020
từ một phác thảo vào cuối Thu năm trước.