Monday, February 17, 2020

1459. Thơ TRẦN HUIỀN ÂN Gặp Đynh Trầm Ca

Đynh Trầm Ca   Trần Huiền Ân - Hội An, 14.2.2020


Bốn trăm cây số đâu xa
Đường về đất cũ La Qua cũng gần
Gọi rằng tái ngộ cố nhân
Dù chưa có được một lần gặp nhau
Bóng chiều như xuống thật mau
Tách trà thơm đọng chút màu sương xuân

Trần Huiền Ân
14-02-2020