Tuesday, March 3, 2020

1477. VĂN HỌC MIỀN NAM (1954-1975) : TUẦN BÁO KHỞI HÀNH - FLIPBOOK DO NHÀ VĂN TRẦN HOÀI THƯ THỰC HIỆNVĂN HỌC MIỀN NAM
(1954-1975)
TUẦN BÁO KHỞI HÀNH
FLIPBOOK 
DO NHÀ VĂN TRẦN HOÀI THƯ THỰC HIỆN

Nhà văn Trần Hoài Thư vừa hoàn tất việc
đưa lên internet toàn bộ 156 số báo KHỞI HÀNH
trước 1975 dưới dạng FLIPBOOK.
Bấm vào ảnh dưới đây
để đọc 156 số báo KHỞI HÀNH trước 1975.