Tuesday, March 17, 2020

1493. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH minh họa nhanh tưởng tiếc Thái Thanh

t r a n h
đinh trường chinh


minh họa nhanh
tưởng tiếc Thái Thanh
tiếng hát đã "khóc cười theo vận nước nổi trôi"
tiếng hát đã vượt qua mọi biên hạn
tiếng hát
đã nuôi tôi những ngày khốn khó
khi mới biết chạm cuộc đời

đtc
17/3/2020