Saturday, April 18, 2020

1538. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH "mặt người trên nền cát mềm" (lời việt Phạm Duy - Aline) oil on canvas. đtc


t r a n h
đinh trường chinh

"mặt người trên nền cát mềm"
(lời việt Phạm Duy - Aline)
oil on canvas. đtc