Thursday, May 7, 2020

1566. Tranh TRƯƠNG VŨ MƠ: Sơn dầu trên bố, 48” x 36”, thực hiện tháng 5, 2020.

Tranh
TRƯƠNG VŨ

Sơn dầu trên bố, 48” x 36”, thực hiện tháng 5, 2020.