Tuesday, May 12, 2020

1580. Tranh TRƯƠNG VŨ Đô Thị Trầm Cảm: Chất liệu hỗn hợp, 48” x 36”, thực hiện tháng 5, 2020.


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Đô Thị Trầm Cảm:
Chất liệu hỗn hợp, 48” x 36”, thực hiện tháng 5, 2020.