Sunday, May 31, 2020

1607. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Chủ nhật xám - Sơn dầu trên bố

t r a n h
đinh trường chinh

chủ nhật xám
sơn dầu trên bố đtc