Saturday, August 8, 2020

1703. Tranh ĐINH CƯỜNG Chân dung Thanh Tâm Tuyền

CHÂN DUNG THANH TÂM TUYỀN, 1993