Monday, August 24, 2020

1720. Tranh TRƯƠNG VŨ: Chân dung GS Nguyễn Mạnh Hùng

Chân dung GS Nguyễn Mạnh Hùng
sơn dầu trên bố, 18" x 24", hoàn tất cuối tháng 11, 2018.