Monday, August 24, 2020

1721. Sách mới của GS Nguyễn Mạnh Hùng


Muốn có sách, liên lạc với hệ thống BARNES & NOBLE theo đường dẫn dưới đây:


*
Nguyễn Mạnh Hùng là giáo sư huân công về Chính Trị và Quan Hệ Quốc Tế tại trường Đại học Virginia và học giả cao cấp ngoại trú của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quan Hệ Quốc Tế của Hoa Kỳ. Trước năm 1975, ông là giáo sư thực thụ về môn Chính Trị và Quan Hệ Quốc Tế tại trường Quốc Gia Hành Chánh và là giáo sư thỉnh giảng tại trường Đại học Luật Khoa Sài Gòn và trường Cao Đẳng Quốc Phòng.