Monday, December 14, 2020

1877. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Phố tôi mưa

PHỐ TÔI MƯA
Arclyric on canvas