Thursday, January 7, 2021

1902. Tranh TRƯƠNG VŨ Chân dung Đinh Cường

Chân dung Đinh Cường
sơn dầu trên bố, 24"x20"
thực hiện tháng 9.2015