Thursday, January 7, 2021

1901. ĐINH TRƯỜNG CHINH Chân dung Đinh Cường

Chân dung Đinh Cường
sơn dầu Đinh Trường Chinh, 3 Jan. 2021
kỷ niệm 5 năm