Wednesday, January 6, 2021

TIN BUỒN Nhà văn Quán Như Phạm Văn Minh vừa qua đời


Nhà văn Quán Như Phạm Văn Minh

Tốt Nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn (1964)

 

1.   Cử Nhân Triết Đông, Đại Học Văn Khoa Sài Gòn (1966)

2.   Chứng chỉ Hậu Đại Học về ngành Giảng Dạy Anh Ngữ, Đại học Sydney, 1974

3.   Cao học Giáo Dục, Đại Học Sydney  (1978)

4.   Cao Học Khoa Học Danh Dự (Honours), Đại Học UWS (Sydney)

 

Các bằng chuyên môn

 

1.   Thông Ngôn Chuyên Nghiệp cấp 3 NAATI (1990)

2.   Phiên Dịch Viên Chuyên Nghiệp cấp 3 NAATI- hai chiều Anh Việt-       Việt Anh (1990)

 

Nghề nghiệp liên hệ:

 

1983- 85            Giảng viên, Ngành Thông Ngôn Chuyên Nghiệp Cấp 2 (Petersham College of TAFE)

1988                   Giảng Sư Ban Việt Ngữ (Footscray Institute of Technology)

1988-                 Giảng sư (bán thời) ngành Thông Ngôn Chuyên nghiệp Cấp 3 (Victoria College of the Arts)

1979-1981:       Chuyên viên nghiên cứu về Á Châu Học, Đại học Quốc Gia Úc (The Australian National University)

1985- 1998        Giáo viên Anh Ngữ ESL cho các di dân tại Úc  

Từ năm 1982:    Hành nghề Thông Ngôn và Phiên dịch (tự do)

Thông dịch viên Tòa Án

Phiên dịch viên chánh phủ

Giám định viên cho Viện Ngôn ngữ thuộc Đại Học NSW (Sydney)

 

Sách đã xuất bản:

 

Vietnamese English Archaelogical Glossary in Southeast Asia

Soạn chung với Giáo sư HHE.Loofs Wissowa và Nguyễn Minh Long, The Australian National University Press 1990

Vietnamese Engaged Buddhism: The Buddhist Movement of 1963-1966, Văn Nghệ Publisher, California USA, 2002

 

Chương trong sách:

 

Phật giáo trong thế kỷ mới I, Giao Điểm, USA, 1996

Phật giáo trong thế kỷ mới II, Giao Điểm, USA, 1997

Bốn mươi năm nhìn lại, Giao Điểm, USA, 2003

Văn học Phật Giáo Hải Ngoại

 

Đã cộng tác với các tạp chí Phật Giáo tại Việt Nam và Nước Ngoài: Phật Giáo Việt Nam, Giao Điểm (Mỹ); Chuyển Luân, Pháp Bảo (Úc); Văn Hóa Phật Giáo, Giác Ngộ, Đạo Phật Ngày Nay (Việt nam)

(Đồng) Tổng Biên Tập Báo Mạng (Song Ngữ) Chuyển Luân (với nhà văn Hoàng Nguyên Nhuận)