Saturday, January 16, 2021

1906. Tiếng hát Lệ Thu (1943-2021)