Wednesday, April 14, 2021

1989. TRƯƠNG VŨ 7 bức tranh mùa xuân

CHÀO XUÂN 2020:
Sơn dầu trên bố, 24” x 18”, thực hiện tháng 3 năm 2020.
Ghi chú: Ở Mỹ, ngày mai, 20.3.2020, là ngày đầu mùa xuân.
Mùa xuân năm nay sẽ kết thúc vào ngày 20.6.2020
 
KHI MÙA XUÂN TRỞ LẠI
Sơn dầu trên bố, 24" x 30" 
thực hiện nàm 2016.
thực hiện nàm 2016.
 
MỪNG XUÂN
Sơn dầu trên ván ép,16" x 12" 
thực hiện tháng 2 năm 2018
thực hiện tháng 2 năm 2018
 
NHƯ TUỔI VÀO XUÂN
sơn dầu trên bố, 24” x 20”, thực hiện tháng 4/2019
 
XUÂN
Sơn dầu trên bố, 30" X 24", thực hiện năm 2014
  
XUÂN HOANG DÃ
Sơn dầu trên bố, 40"x30", thực hiện năm 2017

XUÂN TRONG CÔNG VIÊN
sơn dầu trên bố, 24" X 36", thực hiện năm 2012