Saturday, April 17, 2021

1997. Tranh TRƯƠNG VŨ Tranh chưa hoàn tất (Inachevée): Chất liệu hỗn hợp trên bố, 60” x 36”, ,phác khởi tháng 1/2021.

Tranh chưa hoàn tất (Inachevée):
Chất liệu hỗn hợp trên bố, 60” x 36”,
phác khởi tháng 1/2021.
(Đây là bức tranh khá lớn
phác khởi đầu tiên cho năm 2021, vẽ cảnh hoàng hôn
từ những hình ảnh hỗn tạp trong ký ức)