Friday, May 7, 2021

DẤU CHÂN ĐỊA ĐÀNG Sáng tác: Trịnh Công Sơn - Trình bày: Trang Nguyễn