Saturday, December 11, 2021

SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐỌC CUỐI NĂM 2021 TRÊN KỆ SÁCH NGU YÊNTuyển Tập Truyện Ngắn, cuốn Một


20 truyện 20 quốc gia trong tinh thần 

văn chương toàn cầu và đa văn hóa

https://www.academia.edu/57752067/Tuy%E1%BB%83n_T%E1%BA%ADp_Truy%E1%BB%87n_

 

Tạp chi Đọc Và Viết: 7 Số


Dịch: Thơ, Nhạc, Kịch, Truyện và tiểu luận.

https://independent.academia.edu/TienNguyen228/%C4%90%E1%BB%8Dc-