Saturday, December 11, 2021

Sắp phát hành tập san KẺ SĨ số 1 - Chủ đề TRÍ THỨC VÀ THỜI CUỘC - Nguyễn Thụy Đan chủ biên


 

Kẻ Sĩ là quý-san văn-sử-triết do Nguyễn-thuỵ-Đan và văn-hữu chủ-trương. Số đầu tiên của Quý 1 – Xuân 2022 sẽ được gửi tới độc-giả qua hình-thức bản mềm (PDF) với chủ-đề "tri-thức & thời-cuộc." 

 

Độc-giả có nhu-cầu nhận tạp-chí có thể ghi danh tại đường link: https://forms.gle/YcpNat3sJA9Je9D87

và theo-dõi trang Facebook tại: https://www.facebook.com/tapchikesi

Số 1, Xuân 2022 dự-kiến phát-hành vào tháng 2, 2022.

 

Về tôn-chỉ, Kẻ Sĩ là tạp-chí văn-sử-triết, không chủ-trương thiên về một thời-đại, một trường-phái, hay một chủ-đề duy-nhất. Mỗi số sẽ có một chủ-đề riêng, ban biên-tập sẽ nhận các bài tiểu-luận, biên-khảo, điểm sách, phê-bình (văn-học, nghệ-thuật, xã-hội), và sáng-tác liên-quan tới chủ-đề. Sự liên-quan ở đây không nhất-thiết phải là trực-tiếp - chúng tôi mong được khám-phá và gợi mở những mối tương-quan ngầm và gián-tiếp ở giữa những chủ-đề, nhân-vật, và lĩnh-vực bình-thường không có dịp đối-thoại ở cùng một sân chơi. Chúng tôi không đòi hỏi sự đồng-nhất về quan-điểm. Sở-cầu của chúng tôi nằm ở chỗ đồng-điệu và đồng-cảm trong nỗ-lực học-vấn: sự nghiêm-cẩn trong nghiên-cứu, sự thâm-trầm trong suy-nghĩ, sự tinh-xác trong diễn-đạt. Vì nhiều nguyên-nhân, số-lượng bài viết được chọn để đăng trong từng số sẽ tương-đối hạn-chế. 

 

Nguyễn-thụy-Đan và ban biên-tập cẩn-cáo.

 

-----

 

Về chủ-bút: Nguyễn-thụy-Đan (1994), hiện nay làm nghiên-cứu-sinh tiến-sĩ kiêm trợ-giảng khoa Sử và khoa Ngôn-ngữ và Văn-hóa Đông-Á tại Đại-học Columbia University, thành phố New York. Trước đây có bằng thạc-sĩ lịch-sử Việt-nam (đại-học Columbia University), cử-nhân văn-học Anh-Mỹ (đại-học University of Houston), cử-nhân âm-nhạc (đại-học University of Houston).