Tuesday, February 8, 2022

2302. ĐẶNG TIẾN (Thái Nguyên) Với Nguyễn Trường Tộ

Trong ảnh: Nguyễn Trường Tộ (1830-1871),
một nhà canh tân, một nhà yêu nước
cuối thế kỷ 19

Ông sang Tây để có con mắt khác

Khi nhìn lại quê nhà

Kể cả nhìn Đức vua ngai vàng đang ngự

Kể cả trào đình uy nghi rực rỡ

Tất nhiên kể cả thánh hiền...

Có lẽ

Điều cay đắng nhất với ông là cái ao làng

Bao nhiêu đời vẫn thế

Cái ao làng dịch chuyển vào hoàng cung theo thuyết phong thủy

Của mấy tay địa lí Tầu hoặc học mót Tầu

Trong khi ấy

Một dải Giang sơn gấm vóc

Biển mênh mông...Tất cả đều quay lưng

Trên dưới tụng ca Mai An Tiêm

Bỏ đảo hoang bỏ biển về đất liền cho trọn đạo trung hiếu

Ta về ta tắm ao ta

Dù trong dù đục...

Biển cả và Ao nhà

Cay đắng ông đã nhận ra

Từ vua đến dân

Từ trào đình đến nơi thôn ổ

Muôn dân trăm họ, chọn ao

Ao là gốc

Ao là chuẩn

Ao là đạo lí

Ao là phép thử

Ao là đạo đức

Ao là mĩ học

Ao là thể xác

Ao là linh hồn

Tội nghiệp dân mình

Từ khởi thủy đã bên ao quần tụ

Ao làng, ao nước...thế thôi

Hết trong thì lại đục

Hết đục thì lại trong

Vừa vặn soi mảnh trăng

Làm thơ ngâm ngợi

 

ĐẶNG TIẾN

(Thái Nguyên)