Sunday, February 27, 2022

2331. THỦ ĐÔ KIEV, UKRAINE, HAI NGÀY TRƯỚC KHI XẢY RA CHIẾN TRANH


VIDEO DO LAI NGUA CHAN THỰC HIỆN
BẤM VÀO ẢNH ĐỂ XEM