Thursday, March 3, 2022

2336. ẢNH NGHỆ THUẬT Trên dòng sông Ba - Tác giả: Nguyễn Hữu


TRÊN DÒNG SÔNG BA - Photo by Nguyễn Hữu