Saturday, March 26, 2022

2374. HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN? Sáng tác: John Cameron Fogerty Trình bày: Pik MassaruHAVE YOU
EVER SEEN THE RA
IN?
Sáng tác: John Cameron Fogerty
Trình bày: Pik Massaru

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe
Pik Massaru trình bày ca khúc
HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN?
(Có bao giờ em thấy mưa chưa?)