Wednesday, April 20, 2022

2403. ẢNH NGHỆ THUẬT Thạch động Hà Tiên (Kiên Giang) - Tác giả: NGUYỄN HỮU


THẠCH ĐỘNG HÀ TIÊN (KIÊN GIANG)
Photo by Nguyễn Hữu