Thursday, September 15, 2022

2590. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Học chia động từ.

Hoàng Xuân Sơn

H Ọ C  C H I A  Đ Ộ N G  T Ừ
{ đ ị n h  v ị }

 

một thời ta yêu nhau

rồi trở về phân vị

thế, sáo. nhạt khung màu

ngôi khách đày ngôi chủ

 

 

{ l ê }

 

có lẽ không chi bằng

cái buồn lê chầm chậm

có lẽ nơi thường hằng

giọt nước mắt còn ấm

 

 

{ h ô m  q u a  h ô m  n a y }

 

hôm qua một bóng cờ

để rớt chiều trong gió

hôm nay ngọn sóng hờ

quay lưng về biển cả

 

 

{ b l u e s }

 

nơi em có một lần

thơ xanh vào khải tuyến

một lần hương ngọc lan

treo khô dần môi miệng

 

 

{ n h â n  l o ạ i }

 

một hồn kim loại trở

tiếng sắt đã chen đồng

phiến buồn sau vẩn thạch

búng nhau về tâm không

 

 

{ l à  n ú i }

 

núi là ai.  ta đâu

những phiên trường bóng lóa

cây cột dựng lên lầu

ôm vết trèo hoang lạ 

  

h o à n g  x u â n  s ơ n

3 juillet 2020