Tuesday, October 11, 2022

1623. Tạp Chí Đọc Và Viết Số 12 Phát hàng Tháng 10 năm 2022 • Chủ biên: Ngu Yên.


https://www.academia.edu/87079634/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

MỤC LỤC Số 12

 

1- Tin Văn Học Nghệ Thuật Thế Giới. 04

2- Sharif AlmusaThi Sĩ Thế Giới. 18

3- Mục Thường Trực: Nhà văn viết về viết văn.

- Anne Bernays. 25

- Saul Bellow. 31

- Elizabeth Gilbert. 39

4- Truyện Ngắn Thế Giới.

     Chimamanda Ngozi Adichie

5- Armando Valladares. Thi Sĩ Thế Giới

6- Khách Mời: Thận Nhiên. 80

    - Tau Chửi. Nhận Định Văn Học.

    - Những Ý Nghĩ Rời Về Tính Bất Khả Đoán

      Trong Thơ

7- Truyện Chớp Ngoại Quốc.

    - Kate Zambreno. 91

    - Diane Williams. 94

8- Ý Nghĩa Hình Chụp Gia Đình. 96

9-  Metamodernism. Greg Demer. 106   

10- Giới thiệu sách:

    Brief Answers to The Big Questions, 122

    Stephen Hawking.

    Ngu Yên dịch từng kỳ:

    Có Nên Chinh Phục Không Gian?

 

Những số báo chờ người đọc.

 

Số 11 Tháng Tám Năm 2022 (Chủ đề: Nhà văn viết về viết văn)

https://www.academia.edu/83495523/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 10 Tháng Sáu Năm 2022 (Chủ đề: Nhà văn viết về viết văn)

https://www.academia.edu/79570947/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 9 Tháng Tư Năm 2022 (Chủ đề: Nhà văn viết về viết văn)

https://www.academia.edu/74480125/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 8 Tháng Hai Năm 2022 (Chủ đề: Thi ca thế giới.)

https://www.academia.edu/70617421/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

S 07 Tháng 12, 2021

https://www.academia.edu/62201856/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 06 Tháng 11, 2021

https://www.academia.edu/59974932/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 05 Tháng 10, 2021

https://www.academia.edu/53254697/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 04 Tháng 9, 2021

https://www.academia.edu/50986646/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_

SỐ 03 Tháng 8, 2021

https://www.academia.edu/50230162/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc_v%C3%A0

SỐ 02. Th áng 7, 2021

https://www.academia.edu/49361032/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 01. Th áng 6, 2021

https://www.academia.edu/49233017/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc