Thursday, October 6, 2022

2614. TRƯƠNG VŨ 12 bức tranh mùa thu.


1. VÀO THU, sơn dầu trên bố, 48" x 36", 2014

2. RỘN RÀNG TRONG RỪNG THU
sơn dầu trên bố, 48" x 36", 2014

3. MỘT SỚM THU, sơn dầu trên bố, 30" x 24", 10.2016

4. NHƯ TUỔI VÀO THU, sơn dầu trên bố, 48" x 36", 2015
 
5. NHÀ HOANG TRONG NGÀY THU
chất liệu hỗn hợp trên ván ép, 24" x 36", 2010

6. CƠN LŨ NGÀY TÀN THU
sơn dầu trên bố, 30" x 30", 2014

7. CẢM HỨNG ĐẦU THU
sơn dầu trên bố, 30" x 24", 9.2017

8. MÀU THU, sơn dầu trên bố, 20" x 16", 2019

9. SÁNG MÙA THU, sơn dầu trên bố, 16" x 20"

10. SHENANDOAH MỘT SÁNG THU
sơn dầu trên bố, 30" x 24", 10.2011

11. TỊCH LẶNG TRONG THU NỒNG
sơn dầu trên bố, 24" x 30", 1.2018

12. CÂY KHÔ VÀO THU
sơn dầu trên bố, 30" x 24", 2009