Friday, October 7, 2022

2618. Cam Li NGUYỄN THỊ MỸ THANH Ngâm thơ (THU XA NGƯỜI - Trần Hoài Thư) Hát (THU HÁT CHO NGƯỜI -Vũ Đức Sao Biển).

Autumn - Google images

 


Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe.

https://www.youtube.com/watch?v=p1RJEpHRunc