Tuesday, October 11, 2022

2625. CUNG TRẦM TƯỞNG (1932-2022) Hai mươi bảy bài lục bát.

Nhà thơ Cung Trầm Tưởng (1932-2022)
Photo by Phạm Cao Hoàng - Virginia, 2018

 Bấm vào đường dẫn dưới đây
để đọc 27 bài lục bát Cung Trầm Tưởng
(Nguyễn Thanh Châu sưu tầm)