Sunday, November 20, 2022

2682. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Tĩnh vật ngày lạnh.

TĨNH VẬT NGÀY LẠNH
đinh trường chinh - oil on canvas