Tuesday, January 24, 2023

2771, PHẠM THÀNH CHÂU Truyện ngắn ĂN TẾT Ở CALIFORNIA

Google images

Bấm vào đưởng dẫn dưới đây
để nghe NAM ANH đọc truyện ngắn
ĂN TẾT Ở CALIFORNIA
của nhà văn Phạm Thành Châu

https://www.youtube.com/watch?v=tjK95b6BbUE&t=25s