Sunday, January 29, 2023

2776. HOÀNG XUÂN SƠN Nghe gà gáy

Google images

nửa khuya
gà gáy bộn bề
ta còn thao thức
bên tê địa cầu
chẳng phải mất ngủ
vì đâu
vì trăng sáng quá một màu
du du
nỗi niềm xưa
lại tù mù
ai mà biết được
phù du chốn nào
nghe gà gáy ngờ hồn sao
lấn qua địa tạng
cúi
chào
lâm ly
 
o à n g x u â n s ơ n
25Oct22